Likvidácia azbestu po celom území Slovenskej republiky na kľúč

MONTES COMPANY S.R.O.

Nechajte vaše starosti s azbestom v našich rukách. Azbest je naša každodenná práca. Spoločnosť MONTES COMPANY s.r.o. realizuje likvidáciu azbestu a materiálov obsahujúcich azbest technológiou, ktorá je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a zároveň vyhovuje predpisom platných v EÚ. Prejednanie opatrení a technologického postupu vždy riešime s príslušným úradom životného prostredia a s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Zabezpečíme všetky legislatívne kroky, potrebnú dokumentáciu, samotnú demontáž a uloženie azbestu na skládku nebezpečného odpadu na kľúč. Azbest je zaradený do skupiny dokázaných chemických karcinogénov, a preto všetky súvisiace práce s materiálmi obsahujúcimi azbest by mali robiť špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí majú povolenie od príslušných orgánov.

Našou prioritou je:

vysoká kvalita prevedenia
dodržania termínov
dohodnutého rozpočtu
maximálna spokojnosť zákazníka

Ponúkame komplexné služby pri:

likvidácii azbestu
likvidácii eternitu
likvidácii azbestových stúpacích rozvodov
odvoze azbestu
likvidácii boletických panelov
likvidácii nelegálnych skládok
likvidácii celých stavebných komplexov s výskytom azbestového nebezpečenstva

Likvidácia azbestu zahrňuje

Ako náhle sa rozhodnete demontovať a likvidovať azbestové materiály v interiéri či exteriéri, mali by ste kontaktovať spoločnosť, ktorá takúto činnosť vykonáva a má špeciálne oprávnenie na základe ktorého môže danú činnosť vykonávať. Spoločnosť od vás potrebuje získať základné informácie, ako napríklad metre štvorcové, kde sa azbest nachádza a typ azbestu. Na základe týchto informácií vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V cenovej ponuke je zahrnutá celková cena za demontáž azbestu až po uloženie na skládku. Ak vás cenová ponuka zaujme uzavrieme záväznú objednávku, poprípade zmluvu, a dohodneme si približný termín realizácie.

Zabezpečíme:

Po realizácii vám predložíme:

Dokumenty následne viete použiť pri kolaudácii prípadne na to aby bolo zrejmé, že azbest zlikvidovala oprávnená spoločnosť MONTES COMPANY s.r.o..

Pri likvidácii azbestu požívame:

Profesionálne náradie
Certifikované stabilizačné prípravky
Kvalitné a certifikované OOPP
Filtráciu vzduchu s HEPA filtrami
Technológiu zabraňujúcu šíreniu nebezpečných azbestových vlákien
Rozbor na prítomnosť azbestových vlákien v akreditovanom laboratóriu

Ako postupovať pri náleze azbestu?

Pri vykonávaní stavebných alebo iných činností je veľká pravdepodobnosť, že sa neočakávane stretnete s azbestom alebo materiálmi podozrivými na obsah azbestu. Môže sa to stať pri náhodnom poškodení materiálu, ktoré azbest obsahujú.

Mali by ste vedieť, ako správne postupovať:

01.

Okamžite ukončite pracovnú činnosť a ohláste zodpovednej osobe, že ste natrafili na azbest.

02.

Zabráňte všetkým osobám vstup do priestoru, kde sa azbest nachádza. O tento krok môžete požiadať aj zodpovednú osobu.

03.

Ak ste si nie istý, či je objavený materiál azbest, musíte konať za predpokladu, že materiál azbest obsahuje. Aj pri pochybnostiach neberte túto záležitosť na ľahkú váhu.

04.

Zodpovedná osoba musí zabezpečiť odovzdanie vzorky podozrivého materiálu na rozbor.

05.

Skontrolujte, či sa na vašom odeve nenachádza azbestový prach alebo úlomky azbestu. Upozornite na tento krok aj osoby, ktoré sa v priestore s možným výskytom azbestu pohybovali.

06.

Ak ste na odeve objavili čiastočky azbestu, bezodkladne kontaminovaný odev vyzlečte a odložte do plastového vreca.

07.

Ak vám to dovoľuje situácia, osprchujte sa alebo sa dôkladne umyte, aby ste predišli nebezpečenstvu.

08.

Zodpovedná osoba by mala počas celej doby postupovať podľa zásad Bezpečnosti a ochrany pri práci.

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=