Likvidácia azbestu po celom území Slovenskej republiky na kľúč

MONTES COMPANY S.R.O.

Nechajte vaše starosti s azbestom v našich rukách. Azbest je naša každodenná práca. Spoločnosť MONTES COMPANY s.r.o. realizuje likvidáciu azbestu a materiálov obsahujúcich azbest technológiou, ktorá je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a zároveň vyhovuje predpisom platných v EÚ. Prejednanie opatrení a technologického postupu vždy riešime s príslušným úradom životného prostredia a s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Zabezpečíme všetky legislatívne kroky, potrebnú dokumentáciu, samotnú demontáž a uloženie azbestu na skládku nebezpečného odpadu na kľúč. Azbest je zaradený do skupiny dokázaných chemických karcinogénov, a preto všetky súvisiace práce s materiálmi obsahujúcimi azbest by mali robiť špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí majú povolenie od príslušných orgánov.

Našou prioritou je:

vysoká kvalita prevedenia
dodržania termínov
dohodnutého rozpočtu
maximálna spokojnosť zákazníka

Ponúkame komplexné služby pri:

likvidácii azbestu
likvidácii eternitu
likvidácii azbestových stúpacích rozvodov
odvoze azbestu
likvidácii boletických panelov
likvidácii nelegálnych skládok
likvidácii celých stavebných komplexov s výskytom azbestového nebezpečenstva

Likvidácia azbestu zahrňuje

Ako náhle sa rozhodnete demontovať a likvidovať azbestové materiály v interiéri či exteriéri, mali by ste kontaktovať spoločnosť, ktorá takúto činnosť vykonáva a má špeciálne oprávnenie na základe ktorého môže danú činnosť vykonávať. Spoločnosť od vás potrebuje získať základné informácie, ako napríklad metre štvorcové, kde sa azbest nachádza a typ azbestu. Na základe týchto informácií vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V cenovej ponuke je zahrnutá celková cena za demontáž azbestu až po uloženie na skládku. Ak vás cenová ponuka zaujme uzavrieme záväznú objednávku, poprípade zmluvu, a dohodneme si približný termín realizácie.

Zabezpečíme:

Po realizácii vám predložíme:

Dokumenty následne viete použiť pri kolaudácii prípadne na to aby bolo zrejmé, že azbest zlikvidovala oprávnená spoločnosť MONTES COMPANY s.r.o..

Pri likvidácii azbestu požívame:

Profesionálne náradie
Certifikované stabilizačné prípravky
Kvalitné a certifikované OOPP
Filtráciu vzduchu s HEPA filtrami
Technológiu zabraňujúcu šíreniu nebezpečných azbestových vlákien
Rozbor na prítomnosť azbestových vlákien v akreditovanom laboratóriu

Ako postupovať pri náleze azbestu?

Pri vykonávaní stavebných alebo iných činností je veľká pravdepodobnosť, že sa neočakávane stretnete s azbestom alebo materiálmi podozrivými na obsah azbestu. Môže sa to stať pri náhodnom poškodení materiálu, ktoré azbest obsahujú.

Mali by ste vedieť, ako správne postupovať:

01.

Okamžite ukončite pracovnú činnosť a ohláste zodpovednej osobe, že ste natrafili na azbest.

02.

Zabráňte všetkým osobám vstup do priestoru, kde sa azbest nachádza. O tento krok môžete požiadať aj zodpovednú osobu.

03.

Ak ste si nie istý, či je objavený materiál azbest, musíte konať za predpokladu, že materiál azbest obsahuje. Aj pri pochybnostiach neberte túto záležitosť na ľahkú váhu.

04.

Zodpovedná osoba musí zabezpečiť odovzdanie vzorky podozrivého materiálu na rozbor.

05.

Skontrolujte, či sa na vašom odeve nenachádza azbestový prach alebo úlomky azbestu. Upozornite na tento krok aj osoby, ktoré sa v priestore s možným výskytom azbestu pohybovali.

06.

Ak ste na odeve objavili čiastočky azbestu, bezodkladne kontaminovaný odev vyzlečte a odložte do plastového vreca.

07.

Ak vám to dovoľuje situácia, osprchujte sa alebo sa dôkladne umyte, aby ste predišli nebezpečenstvu.

08.

Zodpovedná osoba by mala počas celej doby postupovať podľa zásad Bezpečnosti a ochrany pri práci.

Najčastejšie otázky

Pri výbere spoločnosti, na odstraňovanie azbestových materiálov vám odporúčame si preveriť či spoločnosť disponuje oprávnením na odstraňovanie nebezpečného odpadu, a to na stránke ÚVZ SR v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestov alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Uvedomujeme si, že konkurencia na trhu práce je rozsiahla, a preto vám chceme dať do pozornosti riziko spojené s výberom nevhodnej spoločnosti na odstraňovanie nebezpečného odpadu hlavne pri podozrivo nízkej cenovej ponuky. Potencionálnym klientom preto vždy odporúčame, dať si vypracovať cenovú ponuku od viacerých spoločností.  Cenová ponuka by mala obsahovať základné údaje (približnú výmeru m2, cenu za m2, maximálne odhadované množstvo azbestu v tonách a pod.). Nech sa spoločnosť nachádza kdekoľvek na Slovensku pri menších zákazkách (strecha rodinného domu do 200 m2 ) sa cena líši v zásade len minimálne. Cena práce za odstránenie azbestu sa pohybuje približne v sume 9,80€ bez DPH za m2, ale každá zákazka sa kalkuluje individuálne. Ak sa cena pohybuje na úrovni v sume od 7,50€ – 8€ s DPH za m2, je to podozrivo nízka cena v rámci celého Slovenska. Pri aktuálnych cenách OOPP, obalového materiálu, dopravy a odpadov je spomínaná suma za m2 nereálna. Následne na to vznikajú komplikácie s neodvezením odpadu či s nevystavením dokladu o uložení na skládku NO, a preto potom vznikajú nelegálne umiestnené skládky.

Pre vlastnú bezúhonnosť ako účastník konania máte právo na overenie pravosti rozhodnutí vydaných RÚVZ a OÚ ŽP, ktoré boli vydané pre objekt podliehajúci realizácii. Po uložení azbestového odpadu na skládke NO by vám mala spoločnosť zaslať sprievodný list nebezpečných odpadov, kde bude uvedená váha odvezeného azbestového odpadu. Váha by mala korešpondovať približne s tým, čo vám daná spoločnosť uviedla v cenovej ponuke.                                            

 • Podozrivo nízka cenová ponuka
 • Odstránenie nebezpečného odpadu nesmie byť realizované pred vydaním rozhodnutí RÚVZ a OÚ ŽP
 • Platnosť oprávnenia na realizáciu úkonov
 • Dodržiavanie plánu prác
 • Ohlasovacia povinnosť
 • Pri realizácii v interiéri je nevyhnutné použiť podtlakový systém a po odstránení azbestu, vykonať kontrolné meranie na prítomnosť azbestových vlákien v ovzduší.
 • Odhadovaná váha uvedená v cenovej ponuke by mala približne korešpondovať s hmotnosťou v sprievodnom liste nebezpečného odpadu, ktorý vystaví skládka NO kde bude odpad uložený.

Po vykonaní realizácie odstránenia azbestu vám odporúčame si skontrolovať kvalitu prevedenej práce v objekte spolu s povereným pracovníkom našej spoločnosti. Po obojstrannom súhlase vám poverený pracovník dá na podpis odovzdávací protokol. Prípadné reklamácie je potrebné riešiť hneď pri odovzdávaní hotového diela.

Na zber odpadov s obsahom azbestu sa v využívajú systémy zberu odpadov prostredníctvom zberných nádob, PE vriec, veľkoobjemových kontajnerov a hákových naťahovacích kontajnerov.

Odstránenie azbestových materiálov nám nerobí problém v rámci každého kútu Slovenska. Ak si myslíte, že vzdialenosť hrá veľkú rolu v cene, tak ste na omyle! Naša spoločnosť má široké zázemie zmluvných parterov po celom Slovensku, ktorí úzko súvisia s touto činnosťou. Z tohto dôvodu sme konkurencie schopný na celom území Slovenskej republiky, samozrejme na dôraz kvalitne prevedenej práce.

 • Široké zázemie zmluvných partnerov v odbore
 • Flexibilita na všetky štyri svetové strany
 • Vlastný vozový park
 • Poloha sídla spoločnosti

Vzdialenosť od objektu realizácie má len minimálny vplyv na celkovú cenu práce. Cena sa odvíja od viacerých faktorov (exteriér/interiér, strešná krytina, priečky, podhľady, protipožiarne nátery, vzduchotechnika, stúpacie rozvody, vzdialenosti na skládku nebezpečného odpadu, m2, typ azbestového materiálu, použitie lešenia, plošiny a pod.). Pri realizácii rozsiahlejších projektov je nutná obhliadka objektu, aby sa regulárne zadefinoval postup práce, ktorý bude ďalej predmetom schvaľovania príslušným RÚVZ.

 • Výpočet ceny na mieru
 • Bezplatná cenová ponuka
 • Individuálna kalkulácia

Zákazku nemožno realizovať pokiaľ nie sú vydané všetky patričné povolenia od RÚVZ a OÚ ŽP. Spravidla tieto inštitúcie majú 30 dňovú čakaciu lehotu. Po vydaní všetkých povolení na odstránenie azbestu si s vami dohodneme konkrétny termín na samotnú realizáciu. Prípadná zmena termínu realizácie sa vždy vopred odkomunikuje pre najväčší komfort klienta.

 • Čakacia doba na vydanie rozhodnutí a súhlasov
 • Vplyv nepriaznivého počasia
 • Zmena termínu na strane objednávateľa

Ponúkame

Vďaka individuálnemu prístupu ku každej zákazke ponúkame likvidáciu azbestu od základov na mieru a na kľúč, a to na profesionálnej úrovni. Od rozhodnutia vás drží iba nasledujúcich šesť otázok. Všetok odstraňovaný a odvážaný odpad spĺňa všetky náležitosti podľa dohody ADR. Dodáme Vám potrebné obaly a kontajnery, odvezieme odpad v dohodnutých termínoch a zabezpečíme jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie. Dostanete od nás písomné potvrdenia a doklady ktorými preukážete legálne zneškodnenie odpadov.

Čo všetko dokážeme odstrániť?

Azbest v interiéri aj exteriéri, eternit, boletické panely, azbestové protipožiarne nátery, azbest vo vzduchotechnike, azbestové stúpacie rozvody, stavebné komplexy s výskytom azbestového nebezpečenstva či nelegálne skládky – postaráme sa o odstránenie rôzneho druhu nebezpečenstva.

Čo používame pri likvidácií azbestu?

Okrem profesionálneho náradia si potrpíme na certifikovaných stabilizačných prípravkoch, filtrácií vzduchu s HEPA filtrami , kvalitnom a certifikovanom OOPP, či technológii zabraňujúcej následnému šíreniu azbestu.

Podľa čoho je stanovený termín?

Stanovený termín sa určuje podľa množstva azbestu či náročnosti dostať sa k nemu čo najbližšie. Dohodnutý termín dodržíme a v rámci neho vykonáme všetky kroky vedúce k eliminácií azbestu v súlade s platnými predpismi SR.

Čo za vás zabezpečíme?

Okrem všetkej potrebnej dokumentácie zabezpečíme vytvorenie kontrolovaného pásma, odbornú demontáž aj z ťažko dostupných miest, stabilizáciu materiálu s obsahom azbestu a jeho odvoz na skládku nebezpečných odpadov.

Čo všetko zahŕňa cena likvidácie azbestu?

V celkovej ponuke je zahrnutá celková cena za demontáž azbestu až po uloženie na skládku. Ak vás cenová ponuka zaujme, uzavrieme záväznú objednávku a dohodneme si približný termín realizácie. V tomto termíne zlikvidujeme azbest raz a navždy.

A čo vám po realizácií následne predložíme?

Do rúk dostanete kópiu rozhodnutia RÚVZ, kópiu rozhodnutia ŽP, sprievodný list nebezpečných odpadov a odovzdávací protokol.

Štátna dotácia na likvidáciu azbestových materiálov

Štát pristúpil k dotáciám na odstraňovanie azbestových materiálov z rodinných domov. Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu detatisíce starších domov.
Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia https://www.obnovdomov.sk/
Naša kvalifikovaná spoločnosť vždy dodržuje platnú legislatívu, všetky pracovné postupy. Ak budete odstraňovať azbest neodborne hrozí Vám, že sa po okolí rozptýlia mikročiastočky čo bude mať nepriaznivé účinky pre zdravie Vás a aj Vášho okolia. Svojpomocné odstránenie, môže mať príčinu na tom, že sa azbestu už nikdy nezbavíte.

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=